Warunki sprzedaży
Obiekt

 

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży regulują ofertę i sprzedaż produktów w serwisie https://www.knifepark.com (dalej „Serwis” lub „Park noży”).

Produkty zakupione na Stronie są sprzedawane przez firmę Knife Park Diego Quattrone z siedzibą przy Via Eduardo de Filippo 119 – 00128 Rzym (RM), e-mail info@knifepark.com, zarejestrowaną w rzymskim rejestrze handlowym pod numerem RM1568726 , nie. NIP 15114351008.                    .

Podane ceny sprzedaży wyrażone są w euro z VAT, ewentualne koszty wysyłki obciążają klienta i są automatycznie obliczane przez witrynę, przed zatwierdzeniem zamówienia, po wskazaniu kuriera i miejsca docelowego towarów.

Knife Park zastrzega sobie prawo do aktualizacji cen wskazanych w Serwisie, bez uszczerbku dla praw konsumenta w zakresie cen wskazanych w momencie składania zamówienia

Każda oferta lub transakcja zakupu będzie podlegać przepisom dotyczącym ochrony konsumentów zgodnie z Dekretem Ustawodawczym 206/2005 (tzw. zwany dekretem o handlu elektronicznym).

W zakresie ochrony danych wrażliwych Knife Park działa zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, zgodnie z postanowieniami Kodeksu o ochronie danych osobowych Dekretu Ustawodawczego nr 196/2003 z późniejszymi zmianami. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Prywatność i zasady w witrynie.

  

Definicje

 

Aby umożliwić pełne zrozumienie i akceptację niniejszych warunków, następujące terminy w liczbie pojedynczej i mnogiej będą miały znaczenie wskazane poniżej:

  • Właściciel : Diego Quattrone, NIP 15114351008, adres e-mail info@knifepark.com;

  • Aplikacja: zarządzany przez właściciela serwis www.knifepark.com, który oferuje platformę e-commerce do zakupu noży sportowych i profesjonalnych (od tej pory aplikacja nosi nazwę Knife Park);

  • Produkty: produkty i/lub usługi oferowane za pośrednictwem aplikacji;

  • Użytkownik: osoba uzyskująca dostęp do Aplikacji, bez względu na charakter prawny i realizowany cel, zainteresowana produktami oferowanymi za pośrednictwem Aplikacji;

  • Konsument: osoba fizyczna działająca w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością handlową, rzemieślniczą lub zawodową;

  • Warunki: niniejsza umowa regulująca stosunki między Właścicielem a Użytkownikami oraz Sprzedaż i dostawę Produktów oferowanych za pośrednictwem Aplikacji.

  

Postanowienie, zawarcie i skuteczność Warunków

  

Umowa zakupu produktów zostaje zawarta poprzez dokładne złożenie wniosku i wysłanie formularza zamówienia. Wysyłając zamówienie Klient oświadcza, że ​​posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że osiągnął pełnoletniość. Ten formularz zawiera dane zleceniodawcy i zamówienia, cenę zakupionego produktu, wszelkie dodatkowe opłaty dodatkowe, metody i warunki płatności, adres dostawy, czas dostawy oraz istnienie prawa odstąpienia od umowy, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Po otrzymaniu zamówienia od Użytkownika Właściciel wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem lub wyświetla stronę internetową do wydrukowania potwierdzającą i podsumowującą zamówienie. Warunki nie są uważane za skuteczne między stronami w przypadku braku tego, co wskazano w poprzednim punkcie.

Właściciel może modyfikować lub po prostu aktualizować niniejsze Warunki w całości lub w części. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą miały zastosowanie do zamówień przesłanych przez Użytkowników po dacie poinformowania o zmianie Regulaminu. Użytkownik jest zatem proszony o zapoznanie się z Warunkami przy każdorazowym dostępie do Aplikacji.

 

Rejestracja

  

W celu korzystania z niektórych funkcji Aplikacji, Użytkownik musi się zarejestrować poprzez podanie zgodnych z prawdą i kompletnych danych wymaganych na odpowiedniej stronie rejestracyjnej oraz w pełni zaakceptować politykę prywatności i niniejszy Regulamin. Użytkownik ma obowiązek zachowania swoich danych dostępowych.

Rozumie się, że w żadnym przypadku Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty, rozpowszechnienia, kradzieży lub nieuprawnionego użycia przez osoby trzecie, z jakiegokolwiek powodu, danych dostępowych Użytkowników.

Likwidacja i zamknięcie konta

  

Zarejestrowani Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zażądać usunięcia swoich kont, wysyłając powiadomienie za pośrednictwem odpowiedniego formularza kontaktowego lub bezpośrednio wysyłając wiadomość e-mail na adres info@knifepark.com, podając w temacie chęć usunięcia konta oraz dane osobowe dane z serwisu. (więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Prywatność i polityka).

W przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Właściciel zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Prawo odstąpienia od umowy

  

Zakupy na stronie knifepark.com podlegają dyscyplinie dekretu ustawodawczego 206/2005 i dekretu ustawodawczego 21/2014, które gwarantują prawo do odstąpienia od umowy kupna w ciągu 14 dni od momentu wejścia w fizyczne posiadanie składnika aktywów. Aby uzyskać więcej informacji na temat metod odstąpienia od umowy, zapoznaj się ze stroną dotyczącą prawa do odstąpienia od umowy w witrynie.

  

Zakupy na stronie

  

Zakup jednego lub większej liczby Produktów za pośrednictwem serwisu jest dozwolony zarówno dla Użytkowników posiadających cechę Konsumentów, jak i Użytkowników nieposiadających tej cechy.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) dekretu ustawodawczego 206/2005 („Kodeks konsumencki”) przypomina się, że osoby fizyczne, które w związku z zakupem Produktów działają w celach niezwiązanych z ich działalnością gospodarczą, handlową, zawodową lub rzemieślniczą, są uważane Konsumenci ostatecznie przeprowadzone.

Każda płatność przez kupującego odbywa się tylko za pomocą jednej ze wskazanych na stronie metod. Wszelkie zwroty na rzecz Nabywcy zostaną zaksięgowane w jeden ze sposobów zaproponowanych przez Właściciela i wybranych przez Nabywcę, w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, najpóźniej w ciągu 14 dni od powiadomienia przez klientowi do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy (pod warunkiem, że produkt został do nas zwrócony). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia prośby kupującego zostaną wskazane sposoby zwrotu towaru. (Więcej informacji na temat metod zwrotu można znaleźć na odpowiedniej stronie w witrynie).

Wszystkie produkty sprzedawane na stronie www.knifepark.com są nowe i nigdy nie były używane. Nasze produkty są dostarczane bezpośrednio przez producentów i/lub oficjalnych dystrybutorów danych marek. Dlatego wszystkie produkty można rozpoznać po nazwie i kodzie identyfikacyjnym produktu nadanym przez producenta. Cechy produktu, takie jak rodzaj materiałów użytych do produkcji lub oznaczenie kraju pochodzenia, nie są odpowiednimi aspektami identyfikacji produktu, ponieważ producent może je w każdej chwili zastąpić. Sprzedawca nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dokonane przez producenta we właściwościach produktu, chyba że mają one charakter powodujący, że przedmiot staje się nieprzydatny do celu, dla którego został wyprodukowany.

 

Użytkownik jest odpowiedzialny za integralność Produktu tak długo, jak ten sam towar znajduje się w jego posiadaniu i musi podjąć wszelkie odpowiednie środki w celu zachowania Produktu oraz zrobić wszystko, co możliwe, aby Produkt został zwrócony w najlepszym możliwym stanie, w tym w nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniu , instrukcje obsługi, akcesoria, wszelkie oddzielne elementy i wszelkie inne komponenty. Produkt nie może być poddawany innym manipulacjom niż te, które są niezbędne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Właściciel nie będzie rozpatrywał wniosków o zwrot w przypadku, gdy zwrócony produkt działa nieprawidłowo z powodu niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, uszkodzenia lub zmian fizycznych, estetycznych lub powierzchownych, manipulacji lub niewłaściwej konserwacji lub zużycia.

  

Terminy i metody dostawy

  

Jeśli produkt znajduje się na magazynie, zostanie zrealizowany w ciągu 24/48 godzin od potwierdzenia zamówienia i jednoczesnej płatności. Czasy dostawy podane na stronie są orientacyjne i zależą od wybranych produktów i mogą być modyfikowane w dowolnym momencie i nie są w żaden sposób uważane za wiążące dla knifepark.com. Przypominamy, że w tej samej kolejności można wstawić różne produkty, ale w przypadku obecności wielu różnych produktów może to wymagać kilku dni więcej na obejście. Przesyłki realizowane są firmą kurierską Express Courier. (więcej informacji na temat Wysyłki i Dostaw można znaleźć na odpowiedniej stronie w witrynie).

Przy dostarczeniu towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy ilość dostarczonych paczek odpowiada ilości wskazanej w dokumencie przewozowym. że opakowanie jest nienaruszone i niezmienione nawet na taśmach zamykających. W przypadku manipulacji i/lub uszkodzenia, Klient musi niezwłocznie zakwestionować przesyłkę i/lub dostawę, dodając sformułowanie „REZERWA DO KONTROLI TOWARU” oraz opis nieprawidłowości stwierdzonej na kopii dokumentu dostawy, który ma zostać zwrócony, podpisanej na adres kurier lub inny operator.

Klientowi, który w momencie zakupu zdecydował się skorzystać z dodatkowej usługi Ubezpieczenia transportu zakupionego towaru, w celu wyegzekwowania ochrony, jeżeli opakowanie nosi widoczne uszkodzenia, zarysowania lub innego rodzaju nieprawidłowości, może ograniczyć się do adnotacji przyjęcia z zastrzeżeniem, ale musi szczegółowo opisać przyczynę zastrzeżenia na posiadanej przez kuriera kopii dokumentu dostawy. (więcej informacji na temat ubezpieczenia transportowego można znaleźć na specjalnej stronie internetowej).

Klient zobowiązany jest zgłosić szkodę w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania towaru listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub poprzez odpowiedni formularz kontaktowy obsługi klienta na stronie internetowej lub e-mail na adres info@knifepark.com. Przy każdym zamówieniu dostawy Klient zobowiązany jest podać co najmniej jeden numer telefonu, aby kurier mógł się z nim skontaktować w przypadku trudności z dostawą; jeśli dostawa nie powiedzie się z przyczyn niezależnych od Knife Park lub kuriera po dwóch kolejnych przejazdach, koszty przechowania lub ponownej dostawy zostaną naliczone zgodnie z ilościami podanymi przez kuriera ekspresowego.

W każdym przypadku, bez uszczerbku dla obowiązków Sprzedającego w zakresie gwarancji prawnej wynikających z art 128 i nast. Kodeksu Konsumenckiego, Knife Park nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości stwierdzone w stanie produktu po dostarczeniu, jeżeli Klient w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przyjął przesyłkę bez dokonania odrębnego zastrzeżenia (w prawidłowym sposób wskazany powyżej).

Art. 63. Dekret ustawodawczy 206/2005 zmieniony Dekret ustawodawczy 21/2014

 

Dostępność

  

Knife Park zapewnia przetwarzanie i realizację zamówień bez opóźnień poprzez zastosowany system telematyczny.

W przypadku zamówienia przekraczającego ilość istniejącą w magazynie, Właściciel poinformuje kupującego e-mailem, czy towar nie jest już dostępny do rezerwacji lub jaki jest czas oczekiwania na otrzymanie wybranego towaru z pytaniem, czy zamierza potwierdzić zamówienie lub mniej .

System informatyczny Administratora niezwłocznie potwierdza pomyślną rejestrację zamówienia poprzez przesłanie Użytkownikowi potwierdzenia drogą e-mailową.

  

Gwarancja zgodności

  

Wszystkie produkty na stronie internetowej Knife Park korzystają z prawnej gwarancji zgodności. Tylko niektóre produkty objęte są gwarancją producenta. W każdym przypadku, aby skorzystać z pomocy gwarancyjnej, Klient musi przedstawić dowód zakupu. Dlatego wskazane jest zachowanie otrzymanej dokumentacji podatkowej (faktury lub paragonu).

Klient będący konsumentem indywidualnym (rozumianym jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub dokonuje zakupu bez wskazania numeru NIP w formularzu zamówienia) będzie mógł skorzystać z prawnej gwarancji zgodności , w zastosowaniu art. 128 i nast. Kodeksu Konsumenckiego, w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w ciągu 24 miesięcy od daty dostarczenia towaru (12 miesięcy dla posiadaczy numeru VAT, którzy zażądają wystawienia faktury). Przez brak zgodności rozumiemy sytuację, gdy produkt nie nadaje się do użytku, do którego powinien normalnie służyć, gdy nie jest zgodny z opisem na stronie lub w reklamie lub nie posiada właściwości obiecanych przez sprzedawcę lub nie oferuje zwykłe właściwości i działanie towaru tego samego rodzaju lub nie nadaje się do szczególnego zastosowania pożądanego przez konsumenta, jeżeli sprzedawca został o tym poinformowany w momencie zakupu i zaakceptowany przez sprzedawcę.

Aby skorzystać z prawa gwarancyjnego, Klient musi zgłosić stwierdzoną wadę zgodności w ciągu dwóch miesięcy od jej wykrycia, kontaktując się z działem obsługi klienta lub wysyłając list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Via Eduardo de filippo 119, 00128 Rzym - Knife Park .

W tym samym komunikacie, jeżeli Dostawca uwzględni żądanie Kupującego, zostanie wskazany sposób wysyłki lub zwrotu towaru, a także termin zwrotu lub wymiany wadliwego towaru.

Po upływie 24 miesięcy Knife Park nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności stwierdzone przez Klienta.

W przypadku braku zgodności Kupujący może żądać alternatywnie i nieodpłatnie, na warunkach wskazanych poniżej, naprawy lub wymiany zakupionego towaru, obniżenia ceny zakupu albo rozwiązania niniejszej umowy, chyba że żądanie nie jest obiektywnie niemożliwe do zaspokojenia lub nadmiernie uciążliwe dla Dostawcy w rozumieniu art. 130 par. 4 Kodeksu Konsumenckiego.

Prawna gwarancja zgodności dotyczy wyłącznie produktu wykazującego brak zgodności, pod warunkiem prawidłowego użytkowania przegrody, zgodnie z jej przeznaczeniem i postanowieniami załączonej dokumentacji technicznej.

W przypadku stwierdzenia braku zgodności Knife Park zapewnia nieodpłatnie dla Klienta przywrócenie zgodności produktu poprzez naprawę/wymianę lub obniżenie ceny, do czasu rozwiązania umowy. W przypadku, gdy Knife Park jest zobowiązany do przywrócenia zgodności produktu poprzez naprawę lub wymianę, towar musi zostać zwrócony przez Klienta w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi jego częściami (w tym opakowaniem oraz wszelką dokumentacją i wyposażeniem dodatkowym: instrukcjami, itp.); aby ograniczyć uszkodzenia oryginalnego opakowania, zalecamy umieszczenie go w drugim pudełku i nieprzyklejanie etykiet lub taśmy samoprzylepnej bezpośrednio do oryginalnego opakowania produktu.

 

Obowiązki Kupującego

  

Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny za zakupiony towar w terminach i metodach wskazanych w umowie, jednocześnie zobowiązuje się, po zakończeniu procedury zakupu on-line, wydrukować i zachować niniejszą umowę.

Po zakończeniu procedury zakupu „online”, Kupujący musi wydrukować i zachować niniejsze ogólne warunki oraz charakterystykę zakupionego produktu, aby spełnić warunki art. 3 i 4 dekretu ustawodawczego NIE. 185/1999. Kupujący nie może wprowadzać fałszywych i/lub wymyślonych i/lub fikcyjnych danych w procedurze rejestracji w celu wykonania niniejszej umowy i związanych z nią dalszych komunikatów. Dane osobowe i e-mail muszą być wyłącznie prawdziwymi danymi osobowymi, a nie osobami trzecimi lub fikcją. Zabronione jest dokonywanie podwójnych rejestracji odpowiadających tej samej osobie lub wprowadzanie danych osób trzecich. Dostawca zastrzega sobie prawo do ścigania sądowego wszelkich naruszeń i nadużyć, w interesie iw celu ochrony wszystkich konsumentów.

Informacje zawarte w tej umowie zostały już jednak przejrzane i zaakceptowane przez Kupującego, który to potwierdza, ponieważ krok ten jest obowiązkowy przed potwierdzeniem zakupu.

  

Prywatność

  

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z Informacją o prywatności, z którą można się zapoznać na stronie Polityka prywatności

 

Korzystanie z witryny i odpowiedzialność

    

Klient/użytkownik łączy się i korzysta z usług oferowanych przez serwis według własnego uznania i na własną odpowiedzialność. Knife Park w żadnym wypadku nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody (finansowe, pieniężne, ekonomiczne), które mogą zostać poniesione przez użytkowników lub osoby trzecie w wyniku połączenia z witryną i/lub niemożności uzyskania do niej dostępu i/lub dobrych lub złych funkcjonowanie tego samego. W szczególności Knife Park nie ponosi odpowiedzialności za powolność lub przerwy w transmisji danych, za utratę, zniknięcie lub zmianę danych, za wirusy, niezależnie od ich pochodzenia, za wtargnięcie osób trzecich i ogólnie za korzystanie z witryny lub niemożność korzystania z niej.

Knife Park nie ponosi odpowiedzialności w przypadku częściowej lub całkowitej utraty danych ze swoich systemów komputerowych; Klient/użytkownik proszony jest o każdorazowe zachowanie bezpieczeństwa przesyłanych danych. W przypadku utraty lub uszkodzenia nośnika zawierającego dane, Knife Park ograniczy się do wymiany nośnika na nowy moduł o równoważnej jakości. Klient/użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za komunikację i przesyłanie swoich danych na stronę samodzielnie. Wskazanie Linków do innych stron następuje dla wygody Klienta/użytkownika; Knife Park w żadnym wypadku nie może ponosić odpowiedzialności za zawartość wyżej wymienionych stron ani za reklamacje lub bezpośrednie lub pośrednie szkody wyrządzone użytkownikowi lub osobom trzecim przez zawartość takich stron.

  

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

  

Umowa sprzedaży między klientem a Knife Park jest uważana za zawartą we Włoszech i podlega prawu włoskiemu. Do rozstrzygania sporów cywilnych i karnych, które mogą wyniknąć z zawarcia niniejszej umowy sprzedaży na odległość, jeżeli Klient jest konsumentem, zgodnie z kodeksem konsumenckim, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejsca zamieszkania lub zamieszkania samego konsumenta, jeżeli znajduje się na terytorium państwa włoskiego. (bez uszczerbku dla prawa konsumenta do odwołania się do sądu innego niż „forum konsumenckie” na podstawie art. 66a Kodeksu konsumenckiego, właściwego miejscowo według jednego z kryteriów określonych w art. 18, 19 i 20 kodeksu postępowania cywilnego).

W przypadkach innych niż wskazane powyżej, miejscowo właściwym sędzią do rozstrzygania sporów jest sąd w Rzymie.

Data 14.01.2022